-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38849 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

در بعضي روايات آمده است كه: حديث بايد موافق قرآن باشد و برخي علماي شيعه ميگويند: كربلا از كعبه بالاتر است و اگر مهر كربلا، مانند قرآن در دستشويي بيفتد بايد بيرون آورد و اگر امكان ندارد، بايد از آن دستشويي استفاده نشود، مگر در همة مساجد و در كربلا دستشويي نيست؟ اين كار، خيلي مشكل است; در مسجدالحرام و مسجدالنبي و همة دنيا دستشويي وجود دارد. برتري كربلا از كعبه و خاك كربلا از خاك كعبه، از چه آيهاي استفاده ميشود؟

فقهاي شيعه ميفرمايند: برطرف كردن نجاست از تربت حسينيو تربت نبويو تربت قبور امامان معصوم: واجب است و نجس كردن هر يك از اينها حرام ميباشد. و همچنين فرمودهاند: اگر ورق قرآن و يا يكي از چيزهايي كه احترامش واجب است، در دستشويي و يا محلّ كثافات افتاد، واجب است آن را خارج كنند.(عروةالوثقي، سيدمحمدكاظم يزدي، ج 1، ص 71 و 72، نشر اسماعيليان.)

ملاحظه ميكنيد كه اين حكم در تربت حسينيمنحصر نيست، بلكه مربوط به هر چيزي است كه نشانة خدا و دين، در آن بوده و احترام آن لازم باشد. بر هر مسلماني واجب است، شعائر الهي ـ يعني آنچه علامت و نشانة خدا و دين خدا در آن است ـ را بزرگ بشمارد; و از هتك حرمت آن جلوگيري كند: ومَن يُعَظِّم شَعـغرَ اللّهِ فَاِنَّها مِن تَقوَي القُلوب; (حج، 32) و هر كس شعائر الهي را بزرگ دارد، اين كار، نشانة تقواي دلها است. اگر قرآن هم به اين مطلب اشاره نفرموده بود، عقل ما آن را ميفهميد كه خاك مزار فرزند رسولخدا9 كه در راه دين او مظلومانه به شهادت رسيد، با خاك قبر قاتل او ـ كه دشمن خدا و رسول خدا بود ـ فرق دارد; آن مزار، مستحق تعظيم و احترام است و اين قبر، مستحق اهانت و توهين است. از طرف ديگر، روايات فراواني از امامان معصوم: دربارة تعظيم و احترام به تربت حسينيوارد شده است.(مستمسك العروة الوثقي، سيدمحسن حكيم، ج 1، ص 518، نشر كتابخانة آيةالله مرعشي نجفي.)

واضح است كه موافقت با قرآن به اين معنا نيست كه، هر مسئلهاي با همة خصوصياتش، در قرآن وارد شود، و چنين نيست كه هيچ چيز ديگري غير از قرآن ـ حتي احاديث پيامبر9 ـ ارزش نداشته باشد، زيرا اگر چنين بود، پس چرا حكومت خليفههاي سهگانة اول ـ و نه نام آنها ـ در قرآن وجود ندارد؟ در حالي كه به نظر اهلسنّت، از مسائل موافق با قرآن محسوب ميشود; پس نه شيعه و نه سنّي و نه هيچ گروهي از مسلمانان، نميتوانند موافقت با قرآن را به اين معنا بگيرند كه براي هر مسئلهاي، آيهاي آورده شود، بلكه بايستي با قوانين كلّي قرآن منافات نداشته و با اصول كلّي آن موافق باشد، امّا احترام مساجد نيز نزد فقهاي ما روشن است، زيرا آلوده و نجس كردن مسجد حرام است و پاك كردن مسجدي كه آلوده به نجاست شده واجب بوده و حتي بر نماز اوّل وقت، مقدّم است. و واضح است كه ساختن توالت نيز، بدترين نوع نجس كردن مسجده بوده و حرام است. بايد توجه كرد مساجدي هم كه دستشويي دارند، موقع خواندن صيغة مسجد، آن قسمت جزء مسجد به حساب نميآيد. همچنين وجود دستشويي در كربلا، منافاتي با محترم بودن تربت حسيني ندارد، زيرا حكم وجوب تعظيم و حرمت تنجيس تربت حسينيدربارة تربتي است كه از كربلا، به قصد تبرّك و استشفا و مانند آن برداشته شود.(عروةالوثقي، ج 1، ص 71 و 72.)

مانند آنكه، خوردن هيچ خاكي ـ حتي خاك خانة كعبه ـ به قصد استشفا، جايز نيست، ولي خوردن تربت حسينيبه اين قصد، جايز است.(توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسئلة 2628، نشر جامعه مدرسين حوزه علميه، قم.)و همچنين است اگر كربلا را در حكمي با مسجدالحرام و مسجدالنبي، برابر قرار دهند، مانند آنكه مسافر مخيّر است نمازش را در حائر حسينيقصر يا تمام بخواند، مانند مسجدالحرام و مسجدالنبي.(توضيحالمسائل مراجع، ج 1، مسئلة 1356.)خوارزمي از دانشمندان اهلسنّت در كتاب خود به نام مقتلالحسين چندين روايت در فضايل امام حسيناز پيامبر9 نقل ميكند كه در آن به فضيلت تربت كربلا، اشاره شده است; از جمله مينويسد: روزي امام حسيننزد پيامبر9 آمد. پيامبر9 با ديدن او، شروع به گريستن نمود و خبر شهادت او را در كربلا، به او داد، سپس جبرئيل نازل شد، در حالي كه عدهاي از ملائك با حالت حزن ـ به سبب خبر شهادت امام حسينـ او را همراهي ميكردند. به همراه جبرئيل مقداري از تربت كربلا بود كه بوي خوش از آن متصاعد بود. آن را به پيامبر9 داد و گفت: اي حبيب خدا! اين تربت فرزند تو حسين است كه عدهاي ملعون، او را در زمين كربلا به شهادت ميرسانند.(مقتلالحسين، خوارزمي، ص 162، نشر مكتبة مفيد، قم.)و در روايت ديگر وارد شده است كه: جبرئيل خاك كربلا را براي پيامبر9 جهت بوييدن و استشمام آورد.(همان، ص 170.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.